site map Mapa serwisu  contact Kontakt 
 
E-mail:  
Hasło:  
 
oprogramowanie dla firmrejestracja programy dla firmzapomniałem hasła oprogramowanie dla firm aktywacja konta
 


Najnowsze zmiany w programie LeftHand Pełna Księgowość

31.07.2019 (5.6.90-6165)

 • dodano we wbudowanych modułach list płac i umów zlecenie obsługę wyliczania podatku PIT dla pracowników do 26 roku życia dla limitu 2019 i późniejszych
 • dodano w module wbudowanym list płac obsługę pełnego trybu manualnego zmiany dowolnej wartości listy plac wg potrzeb użytkownika
 • dodano we wzorcach księgowych dla umów cywilno prawnych i dla list płac znacznik KWOTA pobierający pierwotne wyliczone wartości do zastosowania udziału procentowego, np. rozdzielnik kosztów w projektach
 • dodano zapamiętywanie znacznika "Nie drukuj oryginał/kopia" podczas wydruku faktur VAT
 • dodano obsługę dekretacji wg wzorca i znacznik KWOTA jako pierwotna wartość pola zastosowana do wzorca
 • dodano automatyzację obsługi księgowania amortyzacji w tle analogicznie jak dla tzw. okresowych dokumentów PK
 • dodano w module kontrahentów funkcję pomijania sprawdzania osoby fizycznej z Nipem BRAK
 • poprawiono grafiki deklaracji vat-7(19) i vat7k(13) usunięto info testowe na dole stron
 • poprawiono wyliczania pola 42 we wzorcach deklaracji VAT w kontekście pobierania pobieranie nadwyżki Vat z deklaracji starszej wersji


27.06.2019 (5.6.50-6142)

 • dodano aktualny generator dokumentu JPK_FA(2)
 • dodano do listy plac i umów mechanizm kalkulacji, księgowania i wydruku składników PPK
 • dodano do wzorców kalkulacji umów składniki PPK
 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji Vat-7(19 ) i Vat-7K(13) bez załączników w postaci wniosków o zwrot podatku Vat
 • dodano wzorce deklaracji CIT-8(27) z załącznikami CIT/O(14), CIT/BR(5), CIT/D(62)
 • dodano do obsługi danych z GUS analizę czy adres zawiera samą miejscowość bez ulicy
 • dodano do modułu list płac mechanizm analizy przekroczenia 30-krotności podstawy emerytalno/rentowej ZUS oraz automatyczne proponowanie wyższej stawki podatku PIT w miesiącu następnym po przekroczeniu 1 progu podatkowego
 • dodano import WB w MT940 dla BS Kraków
 • dodano wzorzec CSV importu z banku Revolut
 • dodano na Windows 10 mechanizm zabezpieczający usuwający znaki typu długi myślnik cz błędny cudzysłów spoza tablicy kodowej utf-8
 • dostosowano raport obrotów i sald na FB 2.0
 • dodano w wizzardzie możliwość zdefiniowania pierwszego nieregularnego roku obrotowego
 • dodano w FK obsługę dekretowania schematu Vat 50% odliczenia dla leasing w przypadku samochodu osobowego
 • dostosowano zapisywanie wyciągu bankowego ręcznego na FB 2.0
 • dodano funkcje serwisująca przed ręcznym wystawieniem WZ do FVS: sprawdzanie czy faktura na pewno ma wydane wszystkie pozycje lub czy dana pozycja FVS na pewno ma dobrze ustawione ilości pozostałe do wydania
 • dodano w deklaracji Pit-36(26) zabezpieczenie: jeżeli rozliczenie wspólnie z małżonkiem to sprawdzanie czy wpisano pesel/nip małżonka
 • dodano właściwe zaokrąglanie wyliczenia kalkulacyjnego 75% w paliwie np. 237,98 netto i 54,73 vat
 • dodano w Panelu administracyjnym opcje CSV z możliwością tworzenia własnych zestawień bazujących na pojedynczym zapytaniu SQL oraz w oparciu o listę nagłówków kolumn
 • dodano opcję serwisową anulowania likwidacji wybranego ST
 • dodano obsługę wydruku adresów kontrahentów na wydruku faktur/zamówień/rachunków historycznie lub wg domyślnego
 • dodano dekretowanie faktur korygujących do zakupowych schematem dekretacji po pozycjach w FK
 • dodano zabezpieczenie przed zapisywaniem sprawozdania finansowego bez wybranego wzorca
 • poprawiono mechanizm korygowania rachunku bez Vat gdy jest on już zatwierdzony
 • poprawiono generator deklaracji Vat-7 i Vat-7K w zakresie korekty i pobierania do e-Deklaracji załączników VAT-ZD
 • zaktualizowano wzorce importu WB dla BS Halinów w CSV


03.04.2019 (5.5.50-6087)


 • dodano nowe wzory deklaracji i e-Deklaracji PIT-36(26) i PIT-36L(15) z załącznikami B, O i BR za rok 2018
 • dodano dla NGO generowanie wydruku informacji dodatkowej od e-Sprawozdania podczas jego generowania
 • dodano import WB BS Halinów w MT940
 • dodano drukowanie na paragonie Nip kupującego
 • dodano aktualizację i pobieranie wzorców sprawozdań za poprzedni rok obrotowy
 • dodano dodatkową operację VAT 50% odliczenia dla leasingu
 • dodano czyszczenie symbolu archiwalnego anulowanej faktury aby można było przenumerować symbole archiwalne
 • zabezpieczenie przez zapisaniem sprawozdania finansowego bez wybranego roku i miesiąca
 • dodano aktualizację usuniętych w latach poprzednich wzorców bazowych sprawozdań dla roku N/A
 • poprawiono edycję zestawień typu Inne np. zmiany w kapitałach firmy; nie pojawiał się szablon sprawozdania
 • poprawiono ustawianie adresów kopiowanych faktur po zmianie kontrahenta
 • dodano dla e-Sprawozdań jednostek małych, dla osób fizycznych poprawne generowanie informacji o numerze z NIP i brak sprawdzania numeru KRS
 • poprawiono w imporcie WB dla  Nest Bank długość pola 61 do 100 znaków
 • dodano opcjonalnie pobieranie do EFS przepływów pieniężnych i zmian w kapitałach dla jednostek mikro i dla organizacji NGO
 • dodano w ustawieniach globalnych ustawianie adres wydruku albo domyślny albo po historii zmian


19.02.2019 (5.5.10-6050)


 • dodano deklaracje i e-Deklaracje CIT-8(26) i załączniki CIT-8/O(13), CIT-BR(4), CIT-D(6) i ORD-zu za 2018 r
 • dodano opcję możliwości zapisania dodatkowego dokumentu OT do środka trwałego
 • dodano w notach odsetkowych seryjnych dodatkowy algorytm liczący liczbę dni przeterminowania przy kilku rata zapłaty od poprzedniej daty wpłaty
 • dodano opcje ustawiania na fakturze i korekcie głównego adresu wydruku innego niż to wynika z historii ważności adresów
 • dodano uprawnienie do wydruku seryjnego faktur
 • poprawiono obsługę wydruku adresu na fakturze na podstawie historii dat gdy ustawiono tą samą datę
 • poprawiono sprawdzanie e-Sprawozdania RZiS Mikro pola : Brak pola A.I. w RZiS, Brak pola C.O. w RZiS, Brak pola D.O. w RZiS
 • poprawka generowanie e-Dekaracji PIT-8AR(7) pola z dokladnoscia do 0 miejsc - całkowite np. 181-sze
 • ustawiono 6 miejsc po przecinku dla kursu waluty w dekretach FK
 • poprawiono wyliczanie ręczne PIT-4R(8)


10.01.2019 (5.5.00-6032)

 • dodano obsługę e-Sprawozdań od 01.01.2019 w 4 wariantach: inne, małe, mikro i ngo
 • wprowadzono modyfikację w związku z ustawą 89a i 89b "złe długi" od 2019-01-01 na 90 dni (wcześniej 150 dni) w rozliczenia począwszy za 01/2019
 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji pit-11(24), pit-4r(8), pit-8ar(7), PIT-8C(9) i i ift-1r(14)
 • dodano w obsługę 9% w deklaracji CIT do 1.2 mln euro sprzedaży w 2019
 • dodano w schematach księgowych opcje indywidualnego wzorca kalkulacji kwotowej dla pozycji, np. 0,75*Netto
 • dodano wzorzec importu WB iPKO2019 PKO BP
 • dodano generowanie w wizzardzie dla firm zestawienia zmian w kapitałach oraz rachunku przepływów pieniężnych metoda pośrednia i bezpośrednia
 • dodano kopiowanie notatek ze wzorca faktury seryjnej
 • dodano kopiowanie adresu wysyłki i osoby kontaktowej w duplikowaniu faktur ctrl+l
 • dodano podsumowane kwot w planie kont dla lista rozrachunków
 • odblokowanie opcji miesięczna w linii numeracyjnej na żądanie
 • dodano funkcje saldo wn i ma dla BO we wzorcach sprawozdań
 • dodano w imporcie dokumentów import walutowy sald w walcie obcej
 • dodano w przelewach jednorazowych dla kontrahenta wybór konta bankowego dla danej waluty z listy
 • dodano import WB NestBank w MT940
 • dodano funkcję drukowanie opcjonalnego na raporcie zapisy na kontach numerów z dziennika zamiast symbolu archiwalnego
 • dodano obsługę daty ważności adresów kontrahentów na wydrukach fvs, rachunek, nota korygująca i dokumenty magazynowe oraz zamówienia.
 • doprecyzowano działanie funkcji poprzednia_deklaracja i poprzednie_pole w deklaracjach VAT-7, 7K, PIT-5, PIT-5L, CIT-2. W deklaracji VAT pobiera w poprzedniego pola deklaracji z poprzedniego miesiąca/kwartału. w PIT i CIT pobiera analogicznie ale jeżeli jest to pierwszy raz, to pobiera 0.00
 • dodano w filtrze po przedziale dat opcję szybkiego wyboru przedziału - poprzedni rok
 • dodano zabezpieczenie przed usunięciem paragonu do którego wystawiono już dokument WZ - na początku trzeba usunąć dokument WZ
 • dodano zabezpieczenie dla programu Stowarzyszenia/Fundacje podczas generowanie RK banków
 • dodano weryfikację poprawności adresu email na e-Deklaracji
 • dodano obsługę wydruku UPO dla JPK w PDF
 • dodano opcje wyłączania ścisłego sprawdzania braku rejestrów Vat we wzorach deklaracji Vat (opcja)
 • poprawiono szablony wydruków faktur - usunięto informację o starym rozporządzeniu Vat
 • w kopiowaniu kont księgowych poprawiono nadawanie nazwy złożonej dla konta partnt_short-currentLong
 • w module korekty Vat zmodyfikowane generowanie dokumentu - osobny do każdej pozycji (wymogi JPK)
 • poprawiono generowanie paragonu z faktury na FB 2.0


07.09.2018 (5.4.50-5970)

 • zaktualizowano wzorce e-Deklaracji VAT-7(18) i VAT-7K(12) z początku września 2018
 • dodano w imporcie WB automatyczne wiązanie po kategoriach dokumentów; daje to możliwość rozpoznawania innych niż systemowe typów dokumentów
 • dodano do kalkulacji umów oraz do generatora PIT-11, PIT-4R rozpoznawanie wynagrodzenia członka zarządu z tytułu mianowania
 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji VAT-8(9)
 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji VAT-9M(8)
 • dodano do wydruku faktury, wydruku seryjnego, e-Faktury i e-Faktury seryjnej opcję wyłączania sekcji Oryginał/Kopia
 • dodano funkcję importowania zewnętrznych plików JPK z możliwością ich elektronicznego wysłania
 • dodano analizę własnych rejestrów Vat na nowych deklaracji VAT-7(18) i VAT-7K(12)
 • dostosowano wzorcowe plany kont i schematy księgowe wynagrodzeń do zbiorczego ZUS i PIT-4
 • do wydruku korekt dodano zamianę oznaczenia NP na oo dla sprzedaży z odwrotnym obciążeniem
 • dodano zabezpieczenie podczas generowania JPK i e-Deklaracji aby data od nie mogla być późniejsza niż data do
 • dodano w sekcji pieczątki raportu kasowego dane firmowe
 • dodano obsługę importu WB Raiffeisen w CSV
 • poprawiono import IDEA Bank - problem z cudzysłowami w opisie przelewu
 • poprawiono w notach odsetkowych podsumowanie informacyjne "do zapłaty",  np. dla 100,20 wyświetlane było 100.2


17.07.2018 (5.4.10-5946)


 • dodano obsługę deklaracji VAT-7(18) i vat-7K(12) oraz ich e-Deklaracji do zmian 01.07.2018 VAT Split Payment
 • w przelewach zbiorczych elixir-0 dodano opcję split VAT payment oraz generowanie przelewów wg daty płatności dokumentu jeżeli jest późniejsza niż data bazowa przelewu
 • dodano funkcję kopiuj w umowach o dzieło i zlecenie
 • dodano wzorce seryjnego wydruku rachunków bez Vat
 • dodano dla JPK_VAT sprawdzanie czy na dokumencie jest rejestr Vat nieużyty we wzorach deklaracji Vat
 • dodano w zamówieniach do wydruku w pliku xml sposób płatności i liczbę dni płatności
 • dodano opcjonalne drukowanie notatek kontrahenta na faktury
 • dodano opcje ręcznej zmiany numeru kp i kw
 • dodano opcje pobierania wszystkich rodzajów dokumentów kosztowych na notę korygującą z poziomu Rejestracji dokumentów
 • zabezpieczenie przed zamknięciem programu gdy uruchomiony jest plugin JPK
 • dodano do funkcji czyść semafor czyszczenie linku do uchwytu pluginu JPK po niepoprawnym zamknięciu programu
 • dodano opcjonalne włączanie usuwania znaków i spacji z numer Nip kontrahenta
 • dodano do importu dokumentów z JPK_VAT konwerter z formatu tns: na wersje podstawowa
 • dodano do funkcji sprawdzania sald jeżeli wszystkie dokumenty są zatwierdzone i nie ma zaksięgowanych opcję czyszczenia sald na 0.00 i ich weryfikację pełną
 • dodano do importu dokumentów sprawdzanie czy kontrahent ma Nip - wpisywanie słowa BRAK w zamian za pusty Nip
 • zgrupowano ikony okna przeglądania umowy do poziomu listy operacji
 • poprawiono naliczanie KUP 50% autorskie na 2018 rok do 100% skali podatkowej
 • poprawiono na FB 2.0 księgowanie amortyzacji za pomocą schematu księgowego a nie obu kont
 • poprawiono generowanie raportu o stanach magazynowych - zbiorczy na FB 2.0
 • poprawiono dla faktur korekt zakupów aktualizacje salda po zmianie płatności w Rejestracji dokumentów i na oknie przeterminowanych płatności
 • podczas generowania VAT-7K (kwartalne) wyłączono automatyczne JPK_VAT


22.05.2018 (5.3.90-5909)


 • dodana parametryzowaną obsługę zabezpieczeń danych osobowych zgodne z RODO 2018 (hasła w MD5)
 • dodano kodowanie hasła do panelu administracyjnego
 • dodano opcje rejestracje zgody na przetwarzanie danych osobowych wg RODO i od do
 • dodano funkcje importu dokumentów z pliku JPK_VAT
 • dodano zautomatyzowana obsługę stawki 15 procent jako opcjonalna w deklaracji CIT -2 i CIT-8(25)
 • dodano do wydruku umów możliwość wprowadzenia daty wydruku do wykorzystania jako znacznik na wzorcu
 • dodano import WB z BZWBK e-Wyciąg w formacie MT940 rozszerzony
 • dodano nową wersję formatu MT940 dla Alior Bank 2018
 • dodano funkcje seryjnego wydruku rachunków bez VAT wg: dat, użytkownika, kontrahenta,  na podstawie wyszukany pozycji z okna FW po filtrach
 • dodano w fakturach VAT sprzedaży opcje podpowiedzi waluty na podstawie domyslnego cennika towarowego
 • dodano do generatora JPK_FA sprawdzanie domyślnych adresów i ich braków dla kontrahentów
 • dodano w danych firmy ustawianie stawki podatku CIT
 • dodano w trakcie generowania jpk_vat sprawdzanie czy kontrahent nie ma 2 lub więcej domyślnych adresów
 • dodano do wydruku pozycji kasowych po zakresie dat eksport kolumny numer rkas, wb do xml-a
 • zabezpieczono moduł faktury zakupowej przed przypadkiem dodawania towaru do zamkniętego wcześniej okna edycji FVZ
 • dodano opcje faktury zbiorczej do zamówienia od kupującego przez www oraz widok faktury do zamówienia www
 • dodano funkcje usuwająca wszystkie znaki z wyjątkiem znaków alfanumerycznych i cyfr z numeru NIP kontrahenta
 • dodano w modelu zamówienie->fvs zmianę kolumny "Wydano Towary" na "Tak" po wystawienia faktur do pozycji zamówienia
 • dodano do wydruków pz, mm, wz opcjonalnie wykorzystanie 3 grup towarowych np. jako określenie lokalizacji towaru na magazynie
 • dodano do importowanych dokumentu aktualizację pola Saldo dokumentu gdy występuje tylko pole "Inne" a "Brutto" = 0.00
 • dodano w towarach opcje ukrywania okna szczegółów: cenniki, stany magazynowe, ruchy
 • dodano do importu dokumentów z csv analizę braku miejscowości/miasta
 • dodano do eksportu jpk_vat do csv konwersje znaku " na '
 • ustawiono nową domyślna kwotę stawki ubezpieczenia wypadkowego na oknie Wizzarda
 • dodano obsługę na wb/rkas kursu z dokładnością do 6 miejsc po przecinku dla np. Jenów
 • dla faktur zaliczkowych dodano zabezpieczenie ze gdy wystawiamy zaliczke z pokazaniem ceny brutto i brutto zaliczki to dla każdej pozycji zaliczki konieczne musi być podane brutto zaliczki
 • poprawiono kopiowanie faktur - zerowanie daty wydruku/wysłania emailem
 • poprawiono generowanie JPK_FA dla faktur vat korkta pole 13_1 14_1 i pole 6
 • poprawka w imporcie dok z jpk_vat: dla pol 11, 12, 13, 14 pobieranie kwot z ostatniego poziomu 'w tym'
 • poprawiono wzorce wiązania pozycji wyciągu bankowego importowanego dla opcji jedynie po numerze konta bankowego
 • poprawiono księgowanie amortyzacji na FB 2.0 dla 4 i 5
 • poprawiono w kolumnowych raporcie VAT przypadek gdy 1 rejestr jest wielokrotnie użyty na dokumencie
 • poprawiono w raportach do paragonów pobieranie daty do: raport 7,8,9
 • poprawiono podczas wystawiania faktury sprzedażowej do zaliczkowej ze skorygowaną ilością na pozycji dodatkową analizę ostatecznej ilości pozycji w kontekście WZ

13.03.2018 (5.3.50-5852)

 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji PIT-36L(14), PIT-B(15) i PIT/BR(2) za rok 2017
 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji PIT-36(25), PIT/B(15), BIT/BR(2), PIT/O(22) za 2017 rok
 • poprawiono generowanie RZiS dla NGO z DG z załącznika nr 6 do Ust. o Rach.
 • przyspieszono odblokowywanie dokumentów na większych bazach danych
 • dodano usuwanie spacji i kresek z Nipów kontrahentów dla pozycji JPK_VAT
 • dodano nową klasyfikacje środków trwałych 2018
 • dodano nowe wzorce wydruku faktur RR
 • dodano w ustawieniach globalnych Planu kont wyłączanie/włączanie analizy kręgu kosztów 4, 5, 490, 640
 • generowanie korekty JPK_VAT - dodano sprawdzanie czy poprzedni plik JPK_VAT ma już status kod 200 aby nadać kolejny numer
 • zmodyfikowane zachowanie w umowach składnika wynagrodzenie niepieniężne - wchodzi do brutto, niewypłacany, wchodzi do PIT-11
 • poprawiono generowanie korekt JPK_VAT dla roku 2017 - zawsze aktualny nowy wzorzec
 • poprawiono w seryjnej e-Fakturze domyślne ustawianie wydruku w PDF z odświeżeniem listy szablonów
 • poprawiono generowanie pliku JPK_VAT dla faktur sprzedażowy i kosztowych z zaznaczona opcją Metoda Kasowa - dodawanie pozycji analitycznie a nie syntetycznie


06.02.2018 (5.3.30-5827)


 • dodano obsługę nowej zmiany wersji JPK_VAT(3) typ szczegółowy 1-1
 • dodano w Rejestracji dokumentów FK mechanizm weryfikacji czy gdy występuje dekretacja, 4, 5, 490 to sumy kont 4=5 i sumy kont 4=5=490
 • dodano w module Faktur VAT podczas wydruku możliwość domyślnego zapamiętania ustawiania wydruku w PDF
 • dodano automatyczne roczne ustawianie zakresu dat dla deklaracji PIT-28 z załącznikami
 • dodano aktualną obsługę importu WB z IDEA Bank w formacie CSV 2018
 • dodano w module analizy marży magazynowej opcje grupowania po kodzie i po nazwie towaru
 • poprawiono w sprzedaży seryjnej przypadek gdy wzorzec utworzony został przed zmiana danych firmy (pobieranie rachunku bankowego)
 • poprawiono odblokowywanie okresu księgowego - sprawdzanie czy jest on wcześniej zamknięty
 • poprawka PIT-28(20) dla przypadku gdy wysyłana jest zerowa e-Deklaracja
 • poprawiono w PIT-28(20) korekta możliwość załączania załącznika ORD-ZU(3)


18.01.2018 (5.3.00-5812)


 • dodano obsługę JPK_VAT(3) od 01.01.2018.
 • dodano wzorce deklaracji i e-Deklaracji CIT-8(25), CIT-8/O(12), CIT-BR(3)
 • dodano wzorce deklaracji i e-Deklaracje dla PIT-28(20), PIT-28A(17), PIT-28B(14) i PIT-28/O(22) za rok 2017
 • dodano domyślne schematy kosztowe i przychodowe dla kontrahenta (FK)
 • dodano obsługę wzorców sprawozdań finansowych z zal. nr 6 do ustawy o rachunkowości dla związków zawodowych, ngo bez działalności gospodarczej i ngo z działalnością gospodarczą za rok 2017 i późniejsze
 • dodano funkcje pobierania kwoty odliczającej stratę w danym roku dla wspólnika/podatnika. Dla CIT-2 użyć funkcji poprz_pole()
 • dodano wzorce odliczenia straty miesięcznej w roku dla wzorów PIT-5, PIT-5L, CIT-2
 • dodano obsługę nowego rejestru Vat w deklaracjach JPK i dokumentach: dla kupującego, zakup towarów gdy podatnikiem jest odbiorca ale sprzedawca to firma bez siedziby w PL
 • dodano w drukach przelewów opcję od 01.01.2018 indywidualnego konto ZUS (nie dodaje 73 na początku)
 • dokonano aktualizacji nowego wzorca pobierania kursów z NBP w xml /kursy/xml/dir.txt na 2018
 • odblokowano możliwość ustawiania daty płatności faktury uproszczonej  wcześniejszej niż data wystawienia
 • dodano w trakcie importu list plac z programu LeftHand Kadr i Płace informację, które konta dodano oraz podpowiedź nazwy brakującego konta na podstawie opisu z pliku
 • dodano we wzorcu WB szybkie wyszukiwanie konta księgowego po nazwie lub numerze
 • dodano do e-Deklaracji VAT-ZD zapisywanie informacji o deklaracji nadrzędnej do zmiany statusu e-Deklaracji.
 • w imporcie FVS, FVZ ustawiono pobieranie domyślnie rożnych walut, w tym PLN
 • poprawiono w produkcji przenoszenie na RW numeru karty produkcyjnej po zapisaniu produkcji
 • poprawiono na FB 2.0 na Linux przywracanie kopii bazy danych znacznik -REP zamiast -R
 • poprawiono w sprzedaży seryjnej ustawianie daty sprzedaży wg wybranego algorytmu
 • poprawiono generowanie BO na FB 2.0
 • poprawiono generowanie JPK_FA dla nipów zagranicznych
 • poprawiono przenoszenie stawki Vat dla zamówienia do dostawcy na fakturę zakupowa


12.09.2017 (5.1.00-5752)

 • dodano automatyczną i manualną obsługę metody kasowej VAT (w rejestracji dokumentów, dla biur rachunkowych)
 • dodano obsługę blokady znacznika metoda kasowa w rejestracji dokumentów gdy wybrano rejestry VAT
 • dodano funkcje eksportu plików JPK_VAT do formatu csv
 • dodano automatyczna obsługę wydruku faktur w wariancie odwrotnego obciążenia:
          faktura krajowa towary wrażliwe
          faktura krajowa usługi budowlane podwykonawca
          faktura na dostawę towarów do UE
 • dodano wzorzec pełnomocnictwa UPL-1 ver. 6.
 • dodano opcje analizy rozrachunków tylko w granicach dat płatności i dat dokumentu
 • dodano w umowach o dzieło/zlecenie dodatkowe pola, wynagrodzenie niepieniężne z zus i pit ale niewypłacane i dodatek do PDOF bez zus
 • dodano obsługę rejestru świadczenia usług gdzie podatnikiem jest nabywca dla odwrotnego obciążenie usług budowlanych
 • dodano obsługę nowego rejestru  odwrotnego obciążenia usług budowlanych w deklaracji VAT-7 i VAT-7K
 • dodano funkcje automatycznego generowania deklaracji VAT-27 i VAT-27K osobno dla towarów i usług
 • dodano obsługę rejestru Sprzedaż 0% Tax Free oraz generowanie deklaracji VAT-7 i VAT-7K dla niego a także plików JPK_VAT
 • dodano obsługę globalnego roku obrotowego zapisywanego dla konkretnego użytkownika (można uruchomić na komputerze kilka baz danych na tego samego użytkownika z różnymi latami obrotowymi)
 • dodano obsługę sprawdzania poprawności załączników VAT-7, VAT-7K,CIT-8 w plikach e-Deklaracji
 • dodano blokadę sprawdzania powtarzalności NIP 'BRAK' dla osoby fizycznej w związku z obowiązkami JPK_VAT
 • dodano opcje rodzaju podsumowanie widoku przeterminowanych faktur (walutowo lub w pln)
 • dodano sprawdzanie sald dla 1 konta księgowego
 • dodano obsługę rodzajów korekt faktur: aktualne ustalenia w bieżącym okresie, błędy pierwotne to cofamy się do pierwotnego okresu VAT
 • dodano w imporcie WB, dla automatycznego wiązaniu opcję wyłączania sprawdzania dokumentów
 • dodano blokadę przed definiowanie 2 razy tego samego konta/kasy
 • dodano na liście płac obsługę składnika 'Dodatek do netto bez ZUS i PIT'
 • dodano funkcje ustawiania daty likwidacji środka trwałego na datę bieżącą z przejściem do zakładki danych likwidacji
 • dodano w module wezwania do zapłaty eksportu do struktury xml daty płatności z dokumentu
 • dodano w generowaniu jpk sprawdzanie adresów kontrahentów tylko z zakresu czasowego analizy danych do jpk
 • dodano do schematu dekretacji listy plac składnik 'Dodatek do netto bez ZUS i PIT'
 • dodano import kontrahentów z nipem 'BRAK'
 • dodano w imporcie WB w ręcznym wiązaniu wyszukiwanie faktur sprzedażowych na podstawie proformy (Shift+F)
 • dodano opcje tworzenia rachunku bankowego 'Brak' dla firm, które nie posiadają żadnego rachunku bankowego (płatność w gotowce)
 • wprowadzono blokadę ponownego kliknięcia nowy RKAS, nowy WB gdy otwarto już okno edycji raportu kasowego/wyciągu bankowego
 • podczas wprowadzania kontrahenta w wariancie uproszczonym domyślne ustawienie podstawowego cennika domyślnego
 • poprawiono w towarach pobieranie symbolu a nie nazwy producenta z listy producentów
 • blokada wielokrotnego konta brak w danych firmy
 • uaktualniono obsługę importu wyciągów z  CiTi Bank
 • poprawiono drukowanie raportu kasowego bez pozycji ale z BO i BZ
 • zabezpieczenie: gdy brak adresu, lub adres niedomyślny to JPK_VAT nie generuje się
 • zabezpieczono przed zatwierdzaniem dokumentu gdy jest otwarty do edycji
 • poprawiono generowanie VAT-7 z załącznikiem VAT-ZD gdy edytowano zawartość VAT-ZD
 • dodano funkcję indywidualnego sortowania pozycji na raportach rejestrów VAT

09.03.2017 (4.9.00-5684)

 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji CIT-8(24), CIT-8/O(11), CIT-D(5), CIT-BR(1)
 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji VAT-UE(4), VAT-UEK(4) i VAT-27(2) od 01.01.2017
 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji PIT-36(23), PIT/O(22), PIT-36L(12), PIT/BR(1)
 • dodano import wyciągu bankowego z banku SEB w wersji DE format MT940
 • dodano obsługę księgowania potrąceń na liście plac wbudowanej w program księgowy
 • dodano opcję ustawiania domyślnie nipu na wartość BRAK dla osoby fizycznej (wymogi JPK)
 • dodano funkcje szybkiego podglądu pliku jpk w domyślnie ustawionym programie
 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji dla korekty VAT-27 ver.2
 • dodano dla JPK_VAT metodę weryfikacji domyślnego adresu dla kontrahenta i jego ustawianie
 • dodano walutowe podsumowanie potwierdzenia sald z fakturami w PLN i EUR (mieszanymi)
 • dodano obsługę kodowania CP790 Mazovia do eksportów danych
 • dodano analizę wiekowania rozrachunków wg daty dokumentu i analiza na dzień wg daty wyciągu bankowego
 • poprawienie podsumowania paragonu dla funkcji Zamówienia->Paragon
 • poprawiono w generowaniu jpk z własnymi rejestrami zakupowymi i sprzedażowymi pole 43, 44, 47, 48 VAT7(17)
 • poprawiono w funkcji generowania jpk: ścieżka z katalogiem symbolu firmy, długość pliku jpk 55 znaków
 • poprawiono przeliczanie pozycji dodawanych na paragon gdy ilość jednostek na magazynie jest poniżej 1.000
 • poprawiono generowanie pola 119 dla e-Deklaracji PIT-28 ver 19 gdy występuje wartość podatku do zapłatyCopyright © 2018 LH Software Sp. z o.o. Sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone.