site map Mapa serwisu  contact Kontakt 
 
E-mail:  
Hasło:  
 
oprogramowanie dla firmrejestracja programy dla firmzapomniałem hasła oprogramowanie dla firm aktywacja konta
 
Pobierz program

Terminy szkolen
 
Najnowsze zmiany w programie LeftHand Pełna Księgowość


12.09.2017 (5.1.00-5752)

 • dodano automatyczną i manualną obsługę metody kasowej VAT (w rejestracji dokumentów, dla biur rachunkowych)
 • dodano obsługę blokady znacznika metoda kasowa w rejestracji dokumentów gdy wybrano rejestry VAT
 • dodano funkcje eksportu plików JPK_VAT do formatu csv
 • dodano automatyczna obsługę wydruku faktur w wariancie odwrotnego obciążenia:
          faktura krajowa towary wrażliwe
          faktura krajowa usługi budowlane podwykonawca
          faktura na dostawę towarów do UE
 • dodano wzorzec pełnomocnictwa UPL-1 ver. 6.
 • dodano opcje analizy rozrachunków tylko w granicach dat płatności i dat dokumentu
 • dodano w umowach o dzieło/zlecenie dodatkowe pola, wynagrodzenie niepieniężne z zus i pit ale niewypłacane i dodatek do PDOF bez zus
 • dodano obsługę rejestru świadczenia usług gdzie podatnikiem jest nabywca dla odwrotnego obciążenie usług budowlanych
 • dodano obsługę nowego rejestru  odwrotnego obciążenia usług budowlanych w deklaracji VAT-7 i VAT-7K
 • dodano funkcje automatycznego generowania deklaracji VAT-27 i VAT-27K osobno dla towarów i usług
 • dodano obsługę rejestru Sprzedaż 0% Tax Free oraz generowanie deklaracji VAT-7 i VAT-7K dla niego a także plików JPK_VAT
 • dodano obsługę globalnego roku obrotowego zapisywanego dla konkretnego użytkownika (można uruchomić na komputerze kilka baz danych na tego samego użytkownika z różnymi latami obrotowymi)
 • dodano obsługę sprawdzania poprawności załączników VAT-7, VAT-7K,CIT-8 w plikach e-Deklaracji
 • dodano blokadę sprawdzania powtarzalności NIP 'BRAK' dla osoby fizycznej w związku z obowiązkami JPK_VAT
 • dodano opcje rodzaju podsumowanie widoku przeterminowanych faktur (walutowo lub w pln)
 • dodano sprawdzanie sald dla 1 konta księgowego
 • dodano obsługę rodzajów korekt faktur: aktualne ustalenia w bieżącym okresie, błędy pierwotne to cofamy się do pierwotnego okresu VAT
 • dodano w imporcie WB, dla automatycznego wiązaniu opcję wyłączania sprawdzania dokumentów
 • dodano blokadę przed definiowanie 2 razy tego samego konta/kasy
 • dodano na liście płac obsługę składnika 'Dodatek do netto bez ZUS i PIT'
 • dodano funkcje ustawiania daty likwidacji środka trwałego na datę bieżącą z przejściem do zakładki danych likwidacji
 • dodano w module wezwania do zapłaty eksportu do struktury xml daty płatności z dokumentu
 • dodano w generowaniu jpk sprawdzanie adresów kontrahentów tylko z zakresu czasowego analizy danych do jpk
 • dodano do schematu dekretacji listy plac składnik 'Dodatek do netto bez ZUS i PIT'
 • dodano import kontrahentów z nipem 'BRAK'
 • dodano w imporcie WB w ręcznym wiązaniu wyszukiwanie faktur sprzedażowych na podstawie proformy (Shift+F)
 • dodano opcje tworzenia rachunku bankowego 'Brak' dla firm, które nie posiadają żadnego rachunku bankowego (płatność w gotowce)
 • wprowadzono blokadę ponownego kliknięcia nowy RKAS, nowy WB gdy otwarto już okno edycji raportu kasowego/wyciągu bankowego
 • podczas wprowadzania kontrahenta w wariancie uproszczonym domyślne ustawienie podstawowego cennika domyślnego
 • poprawiono w towarach pobieranie symbolu a nie nazwy producenta z listy producentów
 • blokada wielokrotnego konta brak w danych firmy
 • uaktualniono obsługę importu wyciągów z  CiTi Bank
 • poprawiono drukowanie raportu kasowego bez pozycji ale z BO i BZ
 • zabezpieczenie: gdy brak adresu, lub adres niedomyślny to JPK_VAT nie generuje się
 • zabezpieczono przed zatwierdzaniem dokumentu gdy jest otwarty do edycji
 • poprawiono generowanie VAT-7 z załącznikiem VAT-ZD gdy edytowano zawartość VAT-ZD
 • dodano funkcję indywidualnego sortowania pozycji na raportach rejestrów VAT

09.03.2017 (4.9.00-5684)

 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji CIT-8(24), CIT-8/O(11), CIT-D(5), CIT-BR(1)
 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji VAT-UE(4), VAT-UEK(4) i VAT-27(2) od 01.01.2017
 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji PIT-36(23), PIT/O(22), PIT-36L(12), PIT/BR(1)
 • dodano import wyciągu bankowego z banku SEB w wersji DE format MT940
 • dodano obsługę księgowania potrąceń na liście plac wbudowanej w program księgowy
 • dodano opcję ustawiania domyślnie nipu na wartość BRAK dla osoby fizycznej (wymogi JPK)
 • dodano funkcje szybkiego podglądu pliku jpk w domyślnie ustawionym programie
 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji dla korekty VAT-27 ver.2
 • dodano dla JPK_VAT metodę weryfikacji domyślnego adresu dla kontrahenta i jego ustawianie
 • dodano walutowe podsumowanie potwierdzenia sald z fakturami w PLN i EUR (mieszanymi)
 • dodano obsługę kodowania CP790 Mazovia do eksportów danych
 • dodano analizę wiekowania rozrachunków wg daty dokumentu i analiza na dzień wg daty wyciągu bankowego
 • poprawienie podsumowania paragonu dla funkcji Zamówienia->Paragon
 • poprawiono w generowaniu jpk z własnymi rejestrami zakupowymi i sprzedażowymi pole 43, 44, 47, 48 VAT7(17)
 • poprawiono w funkcji generowania jpk: ścieżka z katalogiem symbolu firmy, długość pliku jpk 55 znaków
 • poprawiono przeliczanie pozycji dodawanych na paragon gdy ilość jednostek na magazynie jest poniżej 1.000
 • poprawiono generowanie pola 119 dla e-Deklaracji PIT-28 ver 19 gdy występuje wartość podatku do zapłaty


19.01.2017 (4.8.00-5654)

 • dodano obsługę generowania i wysyłania plików  JPK_VAT(2) i JPK_PKPIR(2) w wersji od 01.01.2017
 • dodano obsługę generowania e-Deklaracji dla deklaracji PIT-8AR(6) za rok 2016
 • dodano obsługę generowania e-Deklaracji dla deklaracji IFT-1R(13) za rok 2016
 • dodano funkcję wystawiania paragonów z zamówień
 • dodano w Rejestracji dokumentu funkcje generowania pliku z przelewami w formacie Elixir-0 (Multicash)
 • dodano obsługę nowych wzorów sprawozdań finansowych za rok 2016 i późniejsze, w tym:
      * dla jednostek małych
      * dla jednostek dużych
      * dla jednostek mikro
      * dla ngo bez działalności gospodarczej i z działalnością gospodarczą
 • dodano w module Lista płac obsługę nowej kwoty wolnej miesięcznej po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego (za rok 2017)
 • dodano obsługę importu wyciągu bankowego BGŻ PNB Paribas w formacie MT940
 • dodano funkcję automatycznej aktualizacji cen na cenniku zakupowym PZ po aktualizacji zerowej ceny PZ przez fakturę zakupową
 • dodano obsługę sortowania alfabetycznego firm na liście/oknie logowania (możliwość wyłączenia opcji)
 • dodano funkcje szybkiego przechodzenia z okna podglądu obrotów/sald w planie kont do okno zapisów na wybranym koncie poprzez dwukrotne klikniecie
 • przyspieszono generowania plików PDF z pluginu FOP, szczególnie w przypadku seryjnego wydruku faktur VAT
 • odblokowano w module środki trwale możliwość zmiany symbolu kont księgowych amortyzacji (umorzenie, odpis) w kolejnym roku obrotowym
 • dodano w funkcji faktury zbiorczej do zamówień zabezpieczenie przed wyborem dwukrotnie tego samego zamówienia (wybór z CTRL)
 • dodano w Rejestracji dokumentów opcję wyszukiwania w filtrach dokumentów  po notatkach/uwagach
 • dodano możliwość modyfikacji kursu bankowego dla pozycji importowanego wyciągu bankowego (4 miejsca po przecinku)
 • dodano we wzorcach wydruku faktur VAT obsługę odbiorcy faktury
 • poprawiono obsługę spłaty tego samego dokumentu w ratach na tym samym wyciągu bankowy rejestrowanym ręcznie
 • dodano na wydruku WZ, PZ, MM generowanie numeru telefonu kontrahenta do opcjonalnego wykorzystania
 • dodano eksportowania podsumowania stronami sald w potwierdzeniach sald/wezwań do zapłaty do opcjonalnego wykorzystania
 • dodano opcjonalne pole numeru rachunku bankowego kontrahenta do wydruku faktur, w przypadku samofakturowanie
 • dodano funkcję edytuj/zmień paragon gdy nie jest używana (podpięta) drukarka fiskalna
 • dodano w module Faktury VAT obsługę ujmowania w rejestrach VAT mieszanego odwrotnego obciążenia wraz ze stawką 23% (krajowego)
 • dodano obsługa generowania korekt plików JPK_VAT (w tym wraz z generowaniem korekty deklaracji VAT)
 • dodano obsługę ustawiania i pobierania indywidualnie katalogu JPK dla każdej firmy/bazy (dla biur rachunkowych)
 • dodano obsługę w ustawieniach globalnych domyślnej grupy towarowej dla kartoteki towar/usługa
 • poprawiono księgowanie rachunku korygującego w okresie wystawienia a nie w okresie rachunku źródłowego
 • poprawiono księgowanie faktury korygującej w bieżącym miesiącu a nie w okresie faktury pierwotnej
 • dodano automatyczne ustawianie stawki NP dla operacji VAT świadczenia usług poza Unią Europejską
 • dodano domyślne ustawianie stawki 0% dla operacji VAT Wewnątrzwspólnotowa dostawa Towarów
 • dodano w ustawieniach globalnych produkcji domyślny schemat dekretacji PW i RW oraz jego automatyczne ustawianie na oknie nowej produkcji
 • poprawiono dodawanie kontrahentów/towarów z nazwa zawierającą ciąg znaków %n
 • dodano możliwość edycji numer umowy i zleceniobiorcy w module Umowy
  zabezpieczono przed usuwaniem amortyzacji środka trwałego gdy otwarte jest okno edycji Rejestracji dokumentów


13.09.2016 (4.6.00-5604)

 • dodanie obsługę generowania i wysyłania JPK w formatach: JPK_VAT, JPK_KH, JPK_PKPIR, JPK_EWP, JPK_MAG, JPK_WB, JPK_FA (instrukcja obsługi)
 • dodano obsługę nowych deklaracji i e-Deklaracji VAT-7(17) i VAT-7K(11)
 • dodano funkcję edycji pozycji wb/rkas powiązanych po dokumentach
 • dodano obsługę nowego rodzaju rejestru VAT w przypadku zapłaty po terminie skorygowanej faktury zakupowej (złe długi)
 • dodano obsługę rejestrów VAT dla nowych deklaracji VAT: WNT paliwa i WNT środków transportu
 • dodano fakultatywną obsługę wysyłki załącznika ORD-ZU do deklaracji VAT. Jeżeli jest pusty, to zostanie pominięty podczas wysyłki
 • zaktualizowano wzorzec e-Deklaracji CIT-8(23) do 2.0E, CIT-D(5), CIT-O(10) i ORD-ZU(3)
 • dodano obsługę banku SGB Bank i BS Darlowo w formacie MT940
 • dodatkowe rejestry zakupu i sprzedaży usług spoza UE do deklaracji VAT
 • dodano zabezpieczenie w modułach sprzedaży, zakupów i Rejestracji dokumentów dla operacji kasa/bank przed sytuacja, gdy ktoś na innym komputerze edytuje tą samą pozycję.
 • poprawiono analizowanie częściowej spłaty wcześniejszego dokumentu na importowanym wyciągu bankowym dla spłaty w ratach
 • poprawiono obsługę importu rejestrów VAT w walucie gdy brakuje w programie importowanej waluty
 • poprawka w korektach do zaliczek gdy wcześniej otwarto do edycji inną zaliczkę
 • poprawka w wystawianiu rachunku gdy data sprzedaży jest wcześniejsza niż data wystawiania (ujęcie do przychodu)
 • poprawiono generowanie RCA dla pracownika gdy wcześniej miał wystawioną dodatkową umowę
 • poprawiono obsługę braku trasy przejazdu w delegacji własnym samochodem prywatnym
 • możliwość wyłączenia podpowiedzi wprowadzania notatek w seryjnych dokumentach poprzez anulowanie okna do wpisania notatki
 • poprawiono wzorzec wydruku zbiorczego DRA w module list płac dla przeglądarki Internet Explorer


19.05.2016 (4.4.00-5548)
 • poprawka w opisie legendy do autoryzacji e-Deklaracji na Windows 10 (problem z kodowaniem znaków)
 • możliwość wyłączenia okna szybkiego wprowadzania notatek w seryjnych dokumentach, poprzez anulowanie
 • modyfikacja szablonu wydruku zbiorczego DRA w module list płac dla przeglądarki Internet Explorer


18.05.2016 (4.4.00-5546)

 •  dodano obsługę ewidencji przebiegu pojazdu prywatnego dla właściciela firmy (ewidencja kosztów, oznaczenie pojazdu, rozszerzenie wydruku kilometrówki)
 • dodano dla osób fizycznych obsługę e-Deklaracji z podpisem Danymi Autoryzującymi (NIP, Imię, Nazwisko, Data urodzenia, kwota przychodu w danych podatnika, zakładka "Autoryzacja e-Deklaracji")
 • dodano w module bilans/rachunek zysków i strat możliwość używania we własnych raportach opcji pobierania wartości z wybranego pola deklaracji oraz dane ZUS 51, 52, 53 i PIT-4, np. deklaracja(pit5 ver.15|62), deklaracja(SKLADNIKI_ZUS|...) [ZUS51, ZUS52, ZUS53, PIT4]
 • dodano w planie kont na podglądzie zapisów na kontach możliwość zaznaczania pozycji i ich podsumowania
 • dodano w trybie seryjnym wprowadzania dokumentów opcję szybkiego wprowadzania uwag/notatek przy pracy z klawiatury
 • dodano generowanie wydruków DRA i RCA na listach płac zbiorczo z uwzględnieniem wartości na LP, umowie zlecenie i rachunku do umowy zlecenie
 • dodano w mechanizmie e-Faktury seryjnej możliwość wprowadzenia własnego tytułu i treści wiadomości e-mail
 • dodano możliwość wyboru cennika dla dodawanej pozycji faktury, która nie posiada ceny w cenniku głównym
 • dodano opcję wysyłania e-Deklaracji VAT-UEK gdy sekcja było lub jest pozostaje pusta
 • dodano funkcję korygowania wybranej pozycji listy płac na minus
 • dodano do opcji kopiowania kont w planie kont automatyczne uzupełnianie pustych zapisów w obrotach i saldach
 • dodano w zapisach na kontach widoczność oznaczenia RR (płatność) przy rozliczaniu wyciągiem bankowym dokumentu z innego roku
 • dodano we wzorcach bilans/RZiS funkcję sprawdzania dodatkowych kont księgowych w planie kont, w stosunku do wzorcowego
 • rozszerzono obsługę importu PKOBP w CSV dla kont niebiznesowych
 • w wydruku remanentu różnic dodano pobieranie ilości towarów z kolumny "Ma być"
 • w wydruku roboczym dziennika księgowań usunięto generowanie pozycji z roboczego BO
 • dodano zabezpieczenie przed ukrywaniem przycisku GUS na Windows inne niż WIN32
 • dodano obsługę importu WB z Banku BS Jordanów w formacie CSV
 • dodano obsługę importu WB z Banku BS Lesko
 • wprowadzono zabezpieczenie przed usunięciem systemowego wzorca bilans/RZiS
 • dodano obsługę w imporcie WB: raportów kasowych, banku PEKAOBIZNES24 w MT940, Banku BS SOMONINO i Banku BS JORDANOW w MT940
 • dodano w module importu WB analizę wcześniejszej części spłaconej z rozrachunku rozliczanego dokumentu
 • zoptymalizowano czyszczenie pamięci po zamknięciu okna ręcznego powiązania operacji dla importowanego WB
 • dodano obsługę importu WB dla Banków BS Kraków, BS Wieliczka, BS Wolbrom
 • dodano funkcję scalania pozycji paragonów po kodzie towaru, zwiększając ilość o 1.000 (ustawienia globalne)
 • dodano funkcję scalania pozycji faktur po kodzie towaru, zwiększając ilość o 1.000 (ustawienia globalne)
 • dodano w fakturach i paragonach przy włączonej opcji scalania po kodzie, podświetlanie dodawanej pozycji towaru/usługi
 • dodano obsługę w imporcie WB typu kolumny Wpłata (M), Wyplata(W) dla małopolskich banków spółdzielczych
 • poprawiono generowanie w planie kont zapisów na kontach do CSV po dodaniu kolumn symboli kont WN i MA
 • poprawiono generowanie załącznika deklaracji VAT-UE i VAT-UEK dla systemu Windows 10 (konwersja liczba->ciąg znaków)
 • poprawka dla e-Deklaracji PIT-36 (22) w przypadku straty z działalności gospodarczej
 • poprawiono obsługę raportu obroty i salda dla przypadku kont z BO po stronie przeciwnej niż BZ (obroty narastająco)


16.02.2016 (4.3.60-5489)
 • wprowadzono modyfikację e-Deklaracji VAT-7(16) w zakresie generowania pola 49


15.02.2016 (4.3.50-5488)
 • dodano nowe wzorce deklaracji, automaty generujące i wzorce e-Deklaracji dla:
  IFT-1R(13)
  PIT-36(22)
  +PIT-B(14)
  +PIT-O(21)
  PIT-36L(11)
  VAT-7(16)
  VAT-7K(10)
  CIT-8(23)
  +CIT-8/O(10)
  +CIT-D(5)
  UPL-1(5)
 • uelastyczniono analizę ręcznego łączenia rozliczeń i rozrachunków na dokumencie księgowym WB/RKAS
 • poprawiono kasowanie wpisów dochodów obcych wspólnika/podatnika


14.01.2016 (4.3.00-5479)

 • dodano wzory do wydruku i mechanizmy generowania nowych deklaracji: PIT-4R(6), PIT-8C(8), PIT-11(23), PIT-40(22), PIT-8AR(6), PIT-28(19), IFT-1R(13)
 • dodano wzorce e-Deklaracji nowych deklaracji: PIT-4R(6), PIT-8C(8), PIT-11(23), PIT-40(22), PIT-8AR(6), PIT-28(19) - MF nie udostępniło jeszcze e-Deklaracji IFT-1R(13)
 • dodano funkcję ewidencji i rozliczania przychodów obcych z innych źródeł niż bieżące księgi w deklaracji PIT-5 i PIT-5L
 • dodano nowe zmiany w kosztach uzyskania przychodu z tytułu przeterminowanych płatności za faktury kosztowe (od 01.01.2016)
 • dodano import wyciągu bankowego dla  BPH w formacie CSV
 • dodano funkcje szybkiego filtrowania rodzaju deklaracji VAT, PIT, CIT, inna podczas wyboru szablonu tworzonej deklaracji
 • zmodyfikowano edycję dokumentów PZ tak aby nie zmieniała się data przyjęcia
 • dodano na wydruku listy płac dane płatnika

28.10.2015 (4.2.00-5471)
 • dodano moduł faktury korygującej zakup (FZK, obecna wersja zawiera obsługę części księgowej korekty)
 • dodano moduł korekty rachunków (uproszczonych faktur bez VAT) oraz ich wydruki
 • dodano obsługę integracji modułu kontrahenci z serwisem GUS - przy ważnym abonamencie możliwe jest szybkie pobieranie danych kontrahenta po wpisaniu numeru NIP (wymagana jednorazowa opłata aktywacyjna)
 • dodano obsługę generowania not odsetkowych w przypadku kilku płatności po dacie płatności oraz gdy dokumenty zostały już wcześniej rozliczone
 • dodano obsługę rozliczeń (rozrachunków) naniesionych ręcznie na WB/RKAS gdy wcześniejsze rozliczenie operacji było po koncie
 • dodano w mechanizmie aktualizacji programów LeftHand odtwarzanie katalogu z zainstalowanym pluginem pdf
 • dodano funkcje aktualizacji cen na PZ na podstawie faktury zakupowej, gdy wcześniej ustawiono cenę 0,0001 i nie wydano pozycji na WZ
 • w imporcie dokumentów dodano obsługę analizy własnych rejestrów VAT ustawionych dla dokumentów kosztowych (typ dokumentu)
 • dodano obsługę importu WB dla banku BS Nowy Dwor Mazowiecki w formacie MT940
 • dodano opcje domyślnej linii numeracyjnej dla dok PK i DW (typy dokumentów) oraz mechanizm generowania numerów dokumentów PK/DW na podstawie tych linii
 • wprowadzono aktualizację mechanizmu numeracji dok PK/DW gdy pierwszy numer nie rozpoczyna się od 1
 • dodano podczas generowania deklaracji VAT obsługę numerów NIP zawierających znaki '-'
 • uaktualniono legendę do ustawień przeglądarki - ciąg znaków w Firefox podczas wydruku (FAQ 31)
 • aktualizacja obsługi importu WB BZWBK-eWyciag w CSV
 • modyfikacja procedury zapisywanie wzorów deklaracji na nowy rok dla CIT-2 i CIT-8
 • dodano funkcję domyślnego ustawiania magazynu z ustawień globalnych dla nowej faktury sprzedażowej
 • dodano funkcję domyślnego ustawiania magazynu z ustawień globalnych dla nowej faktury zakupowej
 • dodano wyświetlanie daty sprzedaży na liście zamówień
 • dodano obsługę z klawiatury wybory dodatkowej operacji VAT w Rejestracji dokumentów
 • poprawiono generowanie korekt VAT (złe długi) dla faktur sprzedażowych w walutach obcych; pobieranie na VAT-ZD tylko pozycji z opcją używania do korekty
 • poprawiono łączenie dużej kwoty pozycji importowanego WB z kilkoma dokumentami, gdy jednej z nich jest częściowo rozliczony
 • poprawiono wystawianie paragonów do faktur zaliczkowych (wykazanie zaliczki i wartości końcowej gdy ilość jednostek była inna niż 1.000)


10.09.2015 (4.1.50-5435)

 • aktualizacja wymuszona zmianami w Ministerstwie Finansów z 4 września 2015r.
 • aktualny wzór e-Deklaracji VAT-7(15) wersja 1-1E
 • aktualny wzór e-Deklaracji VAT-27(1) wersja 1-1E
 • aktualny wzór e-Deklaracji VAT-27K(1) wersja 1-1E


12.08.2015 (4.1.00-5396)
 • dodano wzorce nowych deklaracji VAT-7(15), VAT-7K(9), VAT-7D(6), VAT-8(6), VAT-9M(4)
 • dodano obsługę e-Deklaracji VAT-7(15) i VAT-7K(9)
 • dodano obsługę miesięcznej i kwartalnej e-Deklaracji VAT-27
 • dodano funkcje zapamiętywania kolumny, po której sortowane były dane na oknach przeglądania
 • dodano obsługę funkcji wystawiania wielu faktur do jednego zamówienia oraz jednej faktury zbiorczej do kilku zamówień
 • dodano funkcję automatycznego aktualizowania nowych wzorców wypełniania deklaracji podatkowych VAT, PIT, CIT
 • dodano w module faktur sprzedażowych ewidencję informacji kiedy wydrukowano tradycyjnie lub kiedy wysłano e-Fakturę
 • dodano w schemacie dekretacji, w Rejestracji dokumentów obsługę domyślnej waluty i domyślnego sposobu płatności
 • dodano restrykcyjną blokadę w kredycie kupieckim - sprzedaż wyłącznie do górnej kwoty kredytu lub sprzedaż gotówkowa bez ograniczeń
 • dodano wydruk potwierdzeń sald tabelarycznie w wersji nieformalnej
 • przyspieszono generowanie raportów VAT dla baz z dużą liczbą dokumentów
 • wprowadzono modyfikację we wzorcu importu WB w formacie MT940 dla Deutsche Banku (DB)
 • dodano opcję wyszukiwania w Rejestracji dokumentów pozycji po nazwie kontrahenta
 • dodano wyszukiwanie nagłówka kasa/bank po kolumnach z pozycji wyciągu bankowego lub raportu kasowego
 • dodano funkcję wyszukiwania pozycji kasa/bank po opisie, danych kontrahenta, numerze dokumentu, numerze konta księgowego i numerze kp/kw
 • dodano w module kasa/bank i w imporcie WB wyświetlanie tylko listy niezapłaconych dokumentów
 • dodano opcję zapisywania druczka przelewu bez numeru NIP dla osoby fizycznej
 • dodano w zamówieniu informację kto wystawił zamówienie i opcję szukania po operatorze zamówienia
 • dodano w schematach dekretacji pole Netto indywidualnie dla poszczególnych stawek VAT, Netto 23%, Netto 8%
 • ustawiono domyślnie wybrane pole dokumentu przy ręcznym parowaniu w Imporcie WB
 • dodano obsługę importu kursów walutowych NBP z poprzednich lat, po zmianach od 01.07.2015
 • dodano funkcję usuwania wszystkich pozycji z błędami podczas importowania dokumentów (prawy klawisz myszki na liście dokumentów do importu)
 • dodano filtrowanie paragonów do faktur po numerze wybranego paragonu
 • dodano generowanie paragonów na podstawie faktury zaliczkowej, gdy wprowadzono zarówno wartość końcową jak i wartość zaliczki
 • poprawiono zabezpieczenie usuwania dokumentu amortyzacji po jego edycji
 • poprawiono generowanie wydruku faktury korygującej gdy korygowana ilość przekracza 1 mln. jednostek
 • poprawiono pobieranie opisu błędu dla pozycji po usunięciu wybranego wiersza importowanych dokumentów
 • poprawiono zapisywanie pola "Wpłata/wypłata od" na pozycji WB, gdy większa kwota rozlicza kilka dokumentów od różnych kontrahentów


29.06.2015 (3.9.50-5358)
 • dodano obsługę deklaracji VAT-27 i jej korekty (odwrotne obciążenie w obrocie krajowym towarami wrażliwymi)
 • dodano funkcję podpowiedzi stawki NP podczas wystawiania faktury VAT, dla towarów z opcją odwrotnego obciążenia
 • dodano definicję rejestrów VAT dotyczących sprzedaży i zakupów towarów wrażliwych z załącznika 11 do ustawy o  VAT
 • dodano generowanie podpowiedzi numeru dla dokumentów PK na podstawie linii numeracyjnej w Rejestracji dokumentów
 • dodano funkcję import kursów NBP z wybranego przedziału czasowego nie dłuższego niż 31 dni
 • dodano w WB i imporcie WB opcje rozliczania z kartoteki po liście nierozliczonych dokumentów
 • dodano wzorzec i mechanizm generowania deklaracji VAT-UEK(3)
 • dodano generowanie e-Deklaracji VAT-UEK(3)
 • dodano obsługę importu CSV dla banku Millenium
 • dodano obsługę nowego formatu iPKOBP CSV 2015
 • dodano obsługę banku mBank w formacie MT940
 • dodano funkcję automatycznego generowania nowego środka trwałego/WNiP na podstawie zapisywanej w Rejestracji Dokumentów faktury kosztowej, z wybranym rejestrem VAT zakupu środków trwałych
 • dodano w raporcie księgowych zapisów na kontach możliwość wybory parametru dodatkowego grupy kont i maski kont
 • dodano obsługę operacji VAT jako koszty/zakupy bez odliczenia VAT-u
 • dodano w module analizy przeterminowanych faktur rozpoznawanie wszystkich dokumentów kosztowych i przychodowych analizowanych przez Rejestracje dokumentów
 • dodano definicje operacji VAT zakupowych, tak aby można było z nich korzystać w Rejestracji dokumentów
 • w trybie manualnym zmiany tabeli ze stawkami VAT dodano automatyczne sumowanie brutto po zmianie netto i VAT oraz sumowanie netto po zmianie brutto.
 • dodano w module importu WB możliwość zmiany kwoty rozliczenia na dodanym dokumencie.
 • dodano zabezpieczenie dla bilansowych różnic kursowych gdy wiele razy pobrano kurs średni z 31.12.RRRR
 • dodano szybsze wyszukiwanie receptury podczas produkcji po fragmencie nazwy
 • dodano funkcje zapisz i wydrukuj kartę produkcji
 • rozszerzono pole dodatkowych informacji (notatek) na zamówieniu do 2000 znaków
 • wprowadzono zabezpieczenie przed usuwaniem pozycji wzorca źródłowego podczas kopiowania receptur produkcyjnych
 • dodano zabezpieczenie przed produkcją na podstawie receptury, gdy otwarto wcześniej okno edycji produkcji
 • wprowadzono poprawkę w imporcie WB BGŻ w formacie mt940 - pobieranie groszy z pozycji
 • dodano na wydruku dokumentu wykrywanie/wyświetlanie obecności rejestrów VAT i dekretacji na kontach w zależności od zawartości dokumentu
 • przyspieszono wyświetlanie szczegółów towaru dla dużej liczby cenników
 • dodano obsługę przypadku BGŻ MT940 gdy typ salda jest literowy D i kwota operacji ma ujemną wartość
 • dodano do wzorców deklaracji PIT-36 i PIT-36L pole RefId, pobierające numer referencyjny e-Deklaracji
 • poprawiono wzorzec importu mBank - ilość wierszy w stopce = 5
 • poprawiono aktywacje przycisku zapisz deklaracji gdy zmiana dotyczy tylko załącznika
 • poprawiono generowanie e-Deklaracji VAT-UE i VAT-UEK gdy liczba dodatkowych załączników jest większa niż 1
 • poprawiono generowanie korekt deklaracji VAT pod kontem pobierania przeniesienia z poprzedniej deklaracji (nadwyżka VAT)
 • poprawiono wystawianie faktur z zamówienia, gdy przestawiana jest data wystawienia - pamiętana jest teraz liczba dni płatności
 • poprawiono generowanie deklaracji VAT-UE, VAT-UEK dla wartości rzędu 99 mln.

29.04.2015 (3.9.01-5321)
 • dodano opcję tłumaczenia pełnych fraz nagłówków wbudowanych raportów księgowych
 • dodano opcję braku sprawdzania stanów magazynowych dla towarów na fakturach zaliczkowych
 • poprawiono generowanie e-Deklaracji PIT-36L(10) ujmowanie liczby załączników PIT-B(13) gdy jest ona większa niż 1

27.04.2015 (3.9.00-5317)
 • dodano obsługę importu danych zeskanowanych i rozpoznanych dokumentów z systemu Skanuj.to
 • dodano obsługę generowania deklaracji PIT: 5, 5L, PIT-B, 36 i 36L osób fizycznych, które muszą obowiązkowo prowadzić pełne księgi oraz obsługę modułu wspólników/podatnika
 • dodano wzorce deklaracji CIT-8(22) z załącznikami
 • dodano obsługę e-Deklaracji CIT-8(22) na za przychody roku 2015 z załącznikami
 • dodano automatyczne dekretowanie 50% VAT na konto kosztowe w Rejestracji dokumentów (FK)
 • dodano obsługę banku Meritum w formacie CSV
 • dodano obsługę e-Deklaracji PIT-11(22) za 2015 rok
 • dodano generowanie do CSV zestawienia wiekowania rozrachunków z przedziałami czasowymi, np. 30,60,90,180 i więcej
 • dodano obsługę e-Deklaracji PIT-36L v.10  z załącznikami PIT-B(13),  i ORD-ZU(2)
 • dodano obsługę e-Deklaracji PIT-36 v.20  z załącznikami PIT-B(13), PIT/O ver 20 PIT/UZ(1) i ORD-ZU(2)
 • dodano nową wersję deklaracji UPL-1 (4)
 • dodano funkcje kopiowania i wklejania kont księgowych w planie kont (kopiowanie podkont analitycznych i pojedynczych kont bez analityki)
 • dodano obsługę automatycznego dekretowania faktury VAT marża (FK)
 • dodano automatycznie sprawdzanie czy zaimportować ze skanuj.to podczas uruchamiania programu.
 • dodano obsługę rozliczania wpłat/wypłat po dokumencie/koncie z klawiatury: dokument/konto Tab, Spacja, Enter
 • dodano we wspólniku/podatniku podsumowane tabeli z wartościami ZUS, PIT
 • dodano obsługę wysyłania maili ze starszych serwerów SMTP (EHLO i nazwa hosta)
 • dodano w poleceniu wyjazdu i delegacji obsługę wyjazdy tego samego dnia z 2 różnych lokalizacji i informacje o prawdopodobnym błędzie jeżeli wyjazd jest danego dnia z tego samego miejsca
 • dodano w module importu opcje globalnego rejestru zakupowego pozostałego zdefiniowanego przez użytkownika
 • dodano domyślne ustawienie numeru rachunku bankowego dla zalogowanego użytkownika
 • dodano domyślne ustawienie linii numeracyjnej FVS dla zalogowanego użytkownika
  - zmiana składki wypadkowej od 01-04-2015 na 1.8 podczas wypełniania wizzarda początkowego
 • dodano do raportu kartotek płacowych numer PESEL pracownika
 • dodano w ustawieniach globalnych domyślny typ kontrahenta
 • dodano zabezpieczenie przed wykonywanie tego samego wzorca sprzedaży seryjnej kontrahent znajduje się w kilku wzorcach
 • dodano w ustawieniach globalnych domyślny typ kontrahenta
 • dodano obsługę w imporcie faktur typu wewnętrzna (na dwa rejestry)
 • dodano obsługę importu wyciągów z banku GetinBank w formacie CSV
 • dodano zabezpieczenie przed usuwaniem dokumentu amortyzacji z Rejestracji dokumentów
 • dodano pobieranie pozycji na remanent również gdy ich wartość magazynowa to 0.00
 • dodano zabezpieczenie sprawdzania pola 75 (data przekazania) dla deklaracji IFT-1R
 • dodano możliwość edycji daty VAT (zatwierdzony dokument) jeżeli w okresie daty VAT lub daty po zmianie nie wygenerowano jeszcze deklaracji VAT.
 • dodano w module rachunek, potwierdzenie salda rozbicie adresów na osobne parametry
 • dodano zabezpieczenie w module kolumn towarowych aby pole xml nie było niepuste
 • dodano w wydruku zamówień eksport do xml sumy ilości
 • dodano w zamówieniach uprawnienie pozwalające na edycje zamówienia z wystawionym dokumentem WZ
 • dodano w schematach dekretacji po pozycjach obsługę szczegółowych stawek VAT obok łącznej wartości.
 • dodano obsługę zmiany marginesów przy wydrukach wbudowanych dla raportów księgowych
 • dodano w module kontrahenci przy wprowadzaniu uproszczonym rozpoznawanie wpisania NIP lub PESEL
 • dodano w funkcji dok WZ->Faktura VAT ustawienia kolumny rabatu procentowego dla danej pozycji
 • w rejestracji dokumentu dla seryjnego wprowadzania dokumentów ustalono dla nowej pozycji przejście kursowa bezpośrednio do pola z numerem dokumentu
 • poprawiono edycję edycji WZ i MM w zakresie kolejność zwracania wcześniejszych pozycji i pobierania nowych
 • poprawiono w rejestracji dokumentów pobieranie adresu domyślnego gdy zdefiniowano dwa adresy kontrahenta
 • poprawiono generowanie deklaracji PIT-11 dla małych kwot brutto - pobieranie zdrowotnego do odliczenia od podatku
 • poprawiono import specyficznych operacji z formatu Pekao24 MT940
 • poprawiono generowanie FVS w serii gdy stawka VAT to NP lub ZW
 • rozszerzono długość pola opisu operacji bankowej podczas importu
 • zabezpieczono edycję kolumny ilość podczas edycji remanentu różnic.
 • poprawiono generowanie e-Deklaracji PIT-8C gdy przychód=koszt=0.00
 • poprawiono w e-Deklaracji PIT-40 generowanie pól 72 i 73 dla przypadku gdy wpłacono podatek równy należnemu
 • poprawiono generowanie podsumowań stron remanentów magazynowych
 • poprawiono filtrowanie paragonów do faktur podczas otwierania okna z lista pozycjiCopyright © 2017 LH Software Sp. z o.o. Sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone.